Všeobecné smluvní podmínky společnosti

Berlitz ® Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti Berlitz® Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o. (dále jen „Berlitz“ nebo „společnost Berlitz“, dále jen „Podmínky“) mají povahu obchodních podmínek, jež jsou smluvním stranám známé a k návrhu smlouvy přiložené a stávají se součástí smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Berlitz. Podmínky tvoří základ smlouvy uzavřené mezi společností Berlitz a zákazníkem (společně dále jen „Smluvní strany“) ohledně služeb nabízených ze strany Berlitz, zejména, nikoli však výhradě ohledně jazykové výuky, obchodních seminářů, studia v zahraničí, dětských letních jazykových táborů apod. (dále jen „Smlouva“). Jestliže není v Podmínkách výslovně stanoveno jinak, upravují Podmínky smluvní vztah bez ohledu na to, zda druhou Smluvní stranou je spotřebitel nebo podnikatel (dále společně jen „Zákazník“). Tyto Podmínky se však nepoužijí, pokud jsou pro určitou službu Berlitz určeny zvláštní smluvní podmínky nebo pokud si to Berlitz v daném případě výslovně písemně vyhradí. Změna Podmínek je možná pouze dohodou Smluvních stran.

1. Základní pravidla pro jazykovou výuku:

Vyučovací hodina trvá 40 minut, po každé vyučovací hodině následuje 5 minutová přestávka. Minimální rozsah výuky v rámci jednoho učebního dne jsou dvě po sobě následující vyučovací hodiny. Výuka nebude probíhat během státních svátků, není-li dohodnuto jinak. Veškeré změny ve výukovém plánu lze provádět pouze prostřednictvím pracovníků recepce Berlitz, a to buď osobně, nebo telefonicky na tel. čísle: 736 627 262 nebo 273 136 015, případně prostřednictvím emailu na .

Z organizačních důvodů není Zákazník oprávněn domlouvat či měnit svůj výukový plán s lektorem. Zákazník má právo na základě písemného oznámení doručeného Berlitz (vyplnění formuláře na recepci Berlitz) převést uhrazené nevyčerpané vyučovací hodiny na třetí osobu. Zákazník souhlasí s možnou přítomností odpovědných zástupců Berlitz na výuce za účelem kontroly kvality výuky.

2. Uzavření Smlouvy

2.1. Smlouva je platná a účinná podpisem obou Smluvních stran.

2.2. Smlouvu je možné uzavřít také zasláním objednávky společnosti Berlitz prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (elektronické pošty). K přijetí objednávky ze strany Berlitz a tedy k uzavření Smlouvy mezi Berlitz a Zákazníkem dojde až poté, co Berlitz objednávku Zákazníka výslovně akceptuje, a to zasláním přijetí objednávky (akceptací) na adresu elektronické adresy Zákazníka.

2.3. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž konkrétní doba trvání Smlouvy bude vyznačena na studijním průkaze vystaveném Berlitz na jméno Zákazníka. Studijní průkaz je nepřenosný. Zákazník se zavazuje vyčerpat veškeré objednané vyučovací hodiny v době trvání Smlouvy.

3. Odstoupení spotřebitele od Smlouvy uzavřené distančním způsobem a jeho důsledky

3.1. Zákazník, který je spotřebitelem, má možnost od Smlouvy uzavřené distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti obou stran, odstoupit do 14 dnů po jejím uzavření, a to i bez uvedení důvodů. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od Smlouvy informovat Berlitz, a to dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem. Zákazník může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však povinností Zákazníka. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupí Zákazník od Smlouvy, Berlitz se mu zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Zákazníka obdržel, včetně případných nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Berlitz).

Pro vrácení plateb použije Berlitz stejný platební prostředek, který použil Zákazník pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím Zákazníkovi nevzniknou další náklady.

V případě odstoupení od Smlouvy za podmínky, že Berlitz s plněním Smlouvy započal na výslovnou žádost Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, se Zákazník zavazuje Berlitz uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

3.2. Vzorové odstoupení od Smlouvy:

(Pokud si přejete odstoupit od Smlouvy, prosíme, vyplňte tento formulář a zašlete nám jej)

Adresa: Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o., Na Poříčí 26, Praha 1, 110 00,
e-mail: ,
Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o poskytování následujících služeb: ________
Datum uzavření smlouvy:________
Jméno a příjmení Zákazníka: __________
Adresa Zákazníka: ________
Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:
Datum:

4. Platební podmínky

Zákazník je povinen uhradit Berlitz veškerou odměnu (kurzovné, registrační poplatek a cenu výukových materiálů) nejpozději 2 dny před zahájením výuky, pokud není písemně dohodnuto jinak. Úhradu je možné provést platební kartou na recepci Berlitz nebo bezhotovostním bankovním převodem na č.ú.: 301052015/2010. V případě platby bezhotovostním bankovním převodem nebo platební kartou se platba považuje za uhrazenou dnem připsání předmětné částky na bankovní účet Berlitz. Je-li sjednána dohoda o úhradě na splátky, musí být v této době (tj. nejpozději 2 dny před zahájením výuky) uhrazena minimálně první splátka ve výši sjednané mezi společností Berlitz a Zákazníkem. Smlouva mezi Zákazníkem a společností Berlitz rovněž slouží jako faktura. Zvláštní faktura se vystaví pouze na výslovnou žádost Zákazníka. Každá přijatá platba bude započítána na úhradu té faktury, která má být uhrazena nejdříve, pokud není výslovně Zákazníkem upřesněno jinak. Není-li Smlouva realizována po dobu více než šesti měsíců, kdy Zákazník nevyužije žádnou z hodin, má společnost Berlitz právo upravit cenu v souladu se svými všeobecnými zásadami tvorby cen. V takovém případě je úprava ceny Zákazníkovi oznámena vedením Berlitz vzdělávacího centra.

5. Ceny

Pro veškeré služby platí ceník Berlitz aktuálně platný v době objednání jazykové výuky, obchodních seminářů, studia v zahraničí, dětských letních jazykových táborů apod. Ceny již zahrnují daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Údaje o cenách za výuku a materiálech jsou uvedeny vždy ve vztahu ke konkrétnímu kurzu. Dojde-li ke změně zařazení Zákazníka, tzn., je-li Zákazník zařazen do jiného než jím objednaného kurzu, může dojít i k odpovídající změně ceny.

6. Typy výuky

6.1 Individuální výuka

Schéma individuální výuky je stanoveno dohodou mezi Zákazníkem a oprávněným pracovníkem vzdělávacího centra Berlitz, nikoli dohodou Zákazníka s lektorem. Zákazníci absolvující individuální výuku si mohou přeobjednat naplánované výukové hodiny a dohodnout se na náhradním termínu výuky vždy nejpozději do 14 hod. předcházejícího pracovního dne. Změny týkající se pondělní výuky je nutné nahlásit nejpozději v pátek do 14 hod. Dohodnuté, byť neabsolvované vyučovací hodiny, které nebyly řádně přeobjednány ve sjednaném termínu, musí být uhrazeny v plné výši.

6.1.1 Total Immersion, Sprint, Summer Immersion, Winter Immersion

V případě tohoto typu individuální výuky je Zákazník oprávněn Smlouvu písemně vypovědět kdykoli s výpovědní dobou pěti pracovních dnů od doručení. V případě ukončení Smlouvy výpovědí je Zákazník oprávněn požadovat zpětnou úhradu všech hodin výuky, které byly již Zákazníkem zaplaceny, ale nebyly dosud vyčerpány, pokud tyto hodiny spadají do období po uplynutí výpovědní doby.

Rozvrh výuky musí být vždy dohodnut mezi Zákazníkem a Berlitz před zahájením výuky. Berlitz změní již dohodnutý rozvrh výuky na písemnou žádost Zákazníka doručenou Zákazníkem nejpozději 10 pracovních dní před plánovaným počátkem kurzu. Žádosti Zákazníka doručené později, než je uvedeno v předchozí větě, již není Berlitz povinen vyhovět. Změní-li však Berlitz rozvrh výuky na žádost Zákazníka v době méně než 10 pracovních dní, ale před uplynutím 2 pracovních dní před plánovaným začátkem kurzu, je Zákazník povinen uhradit Berlitz manipulační poplatek ve výši jednoho (1) dne výuky. Při změně rozvrhu na žádost Zákazníka méně než 2 pracovní dny před plánovaným začátkem kurzu, je Zákazník povinen uhradit Berlitz manipulační poplatek ve výši dvou (2) dní výuky.

- Total Immersion - jazykový kurz je složen nejméně z 60 vyučovacích hodin
- Individuální výuka Sprint – jazykový kurz je složen nejméně ze 45 vyučovacích hodin týdně
- Summer Immersion - jazykový kurz je složen z 20/40 vyučovacích hodin týdně
- Winter Immersion - jazykový kurz je složen z 20/40 vyučovacích hodin týdně

6.1.2 Individuální výuka Express/ Individuální výuka Classic

V těchto případech může Zákazník Smlouvu vypovědět před konáním první hodiny s výpovědní dobou v délce 5 pracovních dní. Je-li Smlouva zrušena po tomto termínu, je Zákazník povinen uhradit Berlitz storno poplatek ve výši 20 % z celkového kurzovného za individuální výuku.

- Individuální výuka Express - jazykový kurz spočívá v nejméně 36 vyučovacích hodinách, které musí proběhnout během 3 po sobě následujících týdnů.

V průběhu těchto 3 týdnů lze provádět změny harmonogramu kurzu v souladu s podmínkami pro Individuální výuku.

- Individuální výuka Classic- jazykový kurz spočívá nejméně v 36 vyučovacích hodinách, které musí proběhnout během 6 po sobě následujících týdnů.

V průběhu těchto 6 týdnů lze provádět změny harmonogramu kurzu v souladu s podmínkami pro Individuální výuku.

6.1.3 Individuální výuka Premium

V těchto případech může Zákazník Smlouvu vypovědět před konáním první hodiny s výpovědní dobou v délce 5 pracovních dní. Po zahájení výuky je Zákazník oprávněn Smlouvu vypovědět s 4 týdenní výpovědní dobou. Zákazník je také povinen uhradit Berlitz storno poplatek ve výši 20 % z celkového kurzovného za individuální výuku. Smlouva se uzavírá na dobu 18 týdnů s vyznačením konkrétní doby platnosti.

6.2 Skupinová výuka

Společnost Berlitz je oprávněna přesunout Zákazníka do jiné skupiny, považuje-li takovýto přesun za prospěšný pro Zákazníka a/nebo celou skupinu. Smlouvu lze bezplatně zrušit do čtyř týdnů před zahájením kurzu. Po zahájení výuky již zrušení Smlouvy není možné a Zákazník nemá v těchto případech právo na vrácení kurzovného za již uhrazené, avšak doposud nevyčerpané hodiny.

Během realizace kurzu skupinové výuky platí následující podmínky:

- Hodiny, kterých se Zákazník není schopen zúčastnit z důvodu nemoci, dovolené, z pracovních důvodů anebo jiných důvodů na své straně, musí být Zákazníkem plně uhrazeny a Zákazník nemá právo na jejich náhradu.

- Zákazník je oprávněn Smlouvu vypovědět s podmínkou dodržení výpovědní doby čtyř týdnů ke konci kalendářního měsíce, nejdříve však tři týdny po zahájení kurzu. Výpověď je nutno doručit Berlitz písemně.

- Společnost Berlitz je oprávněna od Smlouvy odstoupit nebo Smlouvu vypovědět bez výpovědní dobyv případě, že Zákazník neplní své finanční závazky a má jakékoli nedoplatky ze Smlouvy.

- V případě, že Zákazník pokračuje v kurzu a využije více hodin, než je uvedeno ve Smlouvě, je Smlouva prodloužena v souladu s podmínkami výuky platnými v době tohoto prodloužení.

- U každé skupiny Berlitz stanoví minimální počet účastníků. Pokud tohoto počtu není dosaženo, je Berlitz oprávněn počátek výuky odložit až do naplnění kurzu minimálním počtem účastníků anebo Berlitz sníží počet požadovaných hodin při současném zachování ceny kurzu a platebních podmínek (pružná úprava počtu hodin).

- Pokud počet účastníků ve skupině v průběhu kurzu poklesne pod minimální počet, má Berlitz má právo snížit počet hodin připadajících na tuto skupinu při zachování ceny kurzu a platebních podmínek anebo výuku zcela ukončit. V případě, že Berlitz ukončí skupinovou výuku z důvodu uvedeného v tomto odstavci, vrátí Berlitz Zákazníkům kurzovné za veškeré hodiny výuky, které spadají do období po zrušení výuky.

- V případě, že se do kurzu přihlásí pouze 1 účastník, je počátek kurzu odložen, pokud si účastník nezvolí individuální výuku.

6.2.1 Mini Group – živá výuka

Jazykový kurz je určen pro 2 až 3 účastníky a sestává z nejméně 42/48 výukových hodin.

6.2.2Mini Group – kombinovaná výuka

Jazykový kurz je určen pro 3 až 4 účastníky a sestává z 20 živých výukových hodin a 40 e-lekcí.

6.2.3 Skupina pro 5 – 9 účastníků

Kurzy jsou určeny pro výše uvedený počet účastníků v rozsahu nejméně 30 nebo 60 vyučovacích hodin (v případě letních skupinových kurzů činí rozsah výuky 25 vyučovacích hodin). Pokud stanoveného počtu účastníků není dosaženo, dojde k následujícímu snížení počtu požadovaných hodin při současném zachování ceny kurzu a platebních podmínek (pružná úprava počtu hodin).

- 4 účastníci: 25 nebo 50 vyučovacích hodin (25 vyučovacích hodin pro letní skupinové kurzy)
- 3 účastníci: 20 nebo 40 vyučovacích hodin (20 vyučovacích hodin pro letní skupinové kurzy)

6.3 Firemní skupinová výuka

Minimální počet studentů ve skupině jsou 2, maximální 10.

V případě, že po zahájení výuky bude Zákazníkem navýšen počet studentů ve skupině na 7 a více, maximálně však 10, vyhrazuje si Berlitz právo upravit celkový počet vyučovacích hodin s ohledem na dosažení dohodnuté jazykové úrovně. Zákazník se zavazuje případné dodatečně dohodnuté vyučovací hodiny uhradit na základě faktury Berlitz. Zákazník se zavazuje poskytnout vhodné prostory ve své provozovně ke konání výuky. Pověřený zástupce Zákazníka může přeobjednat naplánované výukové hodiny skupiny jako celku a dohodnout se na náhradním termínu výuky vždy nejpozději do 14 hod. předcházejícího pracovního dne. Změny týkající se pondělní výuky je nutné nahlásit nejpozději v pátek do 14 hod. Dohodnuté, byť neabsolvované vyučovací hodiny, které nebyly řádně přeobjednány ve sjednaném termínu, musí být uhrazeny v plné výši.

6.4 Berlitz Online – Cyber Teachers a telefonické lekce

Cyber Teachers poskytuje flexibilní osobní přístup k interaktivním jazykovým výukovým programům na základě licence platné v délce 3, 6 nebo 12 měsíců. Uživatel ji obdrží prostřednictvím e-mailu po předchozí úhradě. Program Cyber Teachers může být kombinován s telefonickými lekcemi. Individuální telefonické lekce jsou v programu Cyber Teachers plánovány v předem stanovených intervalech. Naplánované lekce je Zákazník oprávněn změnit nebo zrušit, a to nejpozději 6 hodin před plánovaným začátkem, v opačném případě musí být lekce uhrazena v plné výši. Licence je nepřenosná a předplacené telefonické lekce musí být vybrány v době platnosti licence. Telefonické lekce se konají pouze přes pevné linky nebo Skype, a to bez poplatku. Telefonické lekce není možné zařídit přes mobilní telefony.

6.5 Berlitz Testing - Berlitz Online Proficiency Test (BOPT) and Berlitz Proficiency Interview (BPI) a TOEIC

Objednání a určení času pro provedení BOPT/BPI/TOEIC je sjednáno a odsouhlaseno vzájemně mezi Zákazníkem a Berlitz. BOPT trvá 90 – 100 minut, BPI trvá přibližně 20 minut, test TOEIC trvá přibližně 120 minut. Zákazník je oprávněn změnit čas provedení nebo zrušit naplánovaný BOPT/BPI do 14 hodin pracovního dne předcházejícího den provedení testu. Zákazník je oprávněn změnit čas provedení nebo zrušit naplánovaný TOEIC nejpozději 4 týdny před dnem provedení testu. V takovém případě má zákazník nárok na vrácení kupní ceny. V případě pozdějšího zrušení nebo v případě, že Berlitz se se Zákazníkem nemůže spojit, kupní cena nebude vrácena.

6.6 Živá výuka prostřednictvím internetu (Berlitz Virtual Classroom – individuální výuka a Berlitz Virtual Classroom – firemní skupinová výuka)

Živá výuka prostřednictvím internetu (Berlitz Virtual Classroom – individuální výuka a Berlitz Virtual Classroom – firemní skupinová výuka) se řídí stejnými pravidly jako individuální výuka nebo firemní skupinová výuka, s výjimkou přeplánovaní hodin. Zákazníci absolvující výuku prostřednictvím Berlitz Virtual Classroom si mohou přeobjednat naplánované výukové hodiny a dohodnout se na náhradním termínu výuky vždy nejpozději do 13 hod. předcházejícího pracovního dne. Změny týkající se pondělní výuky je nutné nahlásit nejpozději v pátek do 13 hod. Dohodnuté, byť neabsolvované vyučovací hodiny, které nebyly řádně přeobjednány ve sjednaném termínu, musí být uhrazeny v plné výši.

6.7 Podmínky kurzů Berlitz Study Abroad

Individuální výuku je možno zahájit kdykoli v průběhu roku. Individuální výuku lze zrušit pouze pět pracovních dnů před zahájením kurzu. V opačném případě je společnost Berlitz oprávněna vyfakturovat Zákazníkovi náklady na jeden celý den výuky. Zrušení pobytu v hostitelské rodině je nutno provést dva týdny před zahájením pobytu. V případě pozdějšího zrušení je Zákazník povinen uhradit společnosti Berlitz storno poplatek ve výši nákladů na pobyt v délce jednoho týdne. Náklady na cestu tam a zpět a cestovní pojištění si sjednává Zákazník samostatně. Poplatek za výuku, za pobyt v rodině a přepravu hradí Zákazník nejméně 4 týdny před zahájením výuky.

6.8 Berlitz Global Leadership Training (GLT) a Berlitz Shorties

Individuální výuku nebo firemní skupinovou výuku je možno zahájit kdykoli v průběhu roku. Individuální výuku nebo firemní skupinovou výuku lze zrušit nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením kurzu. V opačném případě je společnost Berlitz oprávněna vyfakturovat Zákazníkovi kurzovné v plné výši.

7. Vrácení kurzovného

Veškeré uhrazené, avšak nevyčerpané hodiny propadají dvanáct měsíců po uplynutí poslední vyčerpané hodiny, pokud Zákazník neuzavře se společností Berlitz zvláštní písemnou dohodu. Zákazník nemá právo na vrácení zaplaceného registračního poplatku a není oprávněn požadovat vrácení plateb za již převzaté výukové materiály.

8. Ostatní

Zákazník se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy a i po dobu 6 měsíců po jejím ukončení, neuzavře Smlouvu s žádným současným ani bývalým zaměstnancem či spolupracovníkem Berlitz, jejímž obsahem by byla výuka cizích jazyků. V případě porušení této povinnosti je Zákazník povinen uhradit Berlitz smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení. Úhradou smluvní pokuty není dotčen případný nárok na náhradu škody.

9. Autorské právo

Pracovní materiály poskytované společností Berlitz jsou chráněné autorským právem a nelze je rozmnožovat nebo používat ke kom erčním účelům, ať už v plném nebo částečném rozsahu, bez souhlasu společnosti Berlitz.

Společnost Berlitz si vyhrazuje právo kdykoli přerušit služby poskytované na stránkách www.berlitzpraha.cz v plném či částečném rozsahu bez uvedení důvodu, a Zákazník je s tím srozuměn. Společnost Berlitz v takovém případě nehradí jakékoli škody nebo náhrady ušlého zisku.

10. Odkazy na webové stránky třetích osob

Webové stránky společnosti Berlitz mohou být propojeny s webovými stránkami třetích osob, a to jak prostřednictvím odkazů, tak i jiným způsobem. Společnost Berlitz nijak neovlivňuje obsah těchto stránek a nenese za něj odpovědnost. Společnost Berlitz se distancuje od veškerých webových stránek, které mají útočnou, protiústavní, nezákonnou nebo pornografickou povahu. Společnost Berlitz upozorňuje, že pro webové stránky, na které webové stránky Berlitz mohou odkazovat, mohou platit zvláštní smluvní podmínky.

11. Ochrana osobních údajů

Údaje o Zákaznících resp. jiných fyzických osobách se přechovávají za účelem interního zpracování a pro účely vlastních propagačních aktivit společnosti Berlitz, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zákazník popř. jiná fyzická osoba dávají souhlas k zpracování svých osobních údajů pro účely propagačních aktivit Berlitz jakož i souhlas s využitím svého elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení (sms, e-mail atp.) při podpisu Smlouvy nebo v průběhu jazykové výuky, přičemž tento souhlas je dobrovolný, časově omezený na dobu 5 let po ukončení smlouvy a může být kdykoli odvolán. Zároveň má Zákazník i fyzická osoba právo na informace o rozsahu svých zpracovávaných údajů a o účelu zpracování. Fyzická osoba může odvolat svůj souhlas dle tohoto článku oznámením adresovaným společnosti Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o., Na Poříčí 26, Praha 1, 110 00, e-mail: . Další informace o pravidlech ochrany osobních údajů lze získat také na www.berlitzpraha.cz.

12. Odpovědnost a záruka

Společnost Berlitz nepřejímá žádnou odpovědnost za dostupnost a přístupnost stránek www.berlitzpraha.cz. Společnost Berlitz neodpovídá za nedosažení konkrétních výukových cílů studentů, resp. studijních cílů jednotlivých kurzů a neposkytuje záruku za jakost poskytnutých služeb. Společnost Berlitz dále nepřejímá žádnou odpovědnost za zrušení některého výukového programu z důvodu působení vyšší moci. Tímto není dotčena odpovědnost společnosti Berlitz vyplývající ze závazných právních předpisů, Zákazník má práva z odpovědnosti za vady plnění poskytnutého mu společností Berlitz ve smyslu ustanovení § 1914 a násl. a § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

13. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů a příslušný soud

13.1. Spotřebitelé se mohou se svou stížností, podnětem či dotazem obrátit na Českou obchodní inspekci. Podrobné informace o kontrolních pravomocích České obchodní inspekce najdete na adrese: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/.

13.2. Jediným příslušným soudem je v jakémkoli sporu souvisejícím se Smlouvou uzavřenou se společností Berlitz obecný soud společnosti Berlitz příslušný dle platných právních předpisů, a to za předpokladu, že účastníkem je podnikatel nebo právnická osoba podle veřejného práva. V ostatních případech platí, že příslušný soud k projednání sporu je stanoven zákonem.

14. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě, že se jakékoli jednotlivé ustanovení těchto Podmínek stane neplatné, je společnost Berlitz oprávněna nahradit je platným ustanovením se shodným nebo obdobným účelem. Pokud to není možné, postupuje se dle platných právních předpisů.

Vzdělávací a jazykové centrum s.r.o., Na Poříčí 26, Praha 1, 110 00, tel.: (+420) 273 136 015, mob.: (+420) 736 627 262, e-mail:

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2015.
Chcete se zeptat?
2000 znaků zbývá